KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi (“Üniversite”) dahil olduğu her türlü süreçte, bireylerin kişisel
verilerini koruma hususunda azami dikkat göstermektedir. Bu bilinçle, Üniversite ile bir
şekilde iletişim-ilişki kurmuş her bireyin kişisel verileri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’na uygun şekilde işlenmekte ve korunmaktadır. “Veri Sorumlusu”
olarak Üniversite, ilgili kişilerin kişisel verilerini, kanunun öngördüğü ve aşağıda açıklandığı
şekliyle kanuna tam bir uyum içerisinde işlemekte ve muhafaza etmektedir.


1) Veri Sorumlusunun Kimliği
İstanbul Ticaret Üniversitesi, aşağıda açıklanacağı üzere, faaliyetlerini gerçekleştirmek
amacıyla Üniversitenin idari ve akademik birimleri vasıtasıyla, kişisel verileri hukuka
uygun bir şekilde işlemektedir. Üniversitemiz akademik ve idari birimlerince işlenmiş
olan her türlü kişisel verinin sorumlusu İstanbul Ticaret Üniversitesi tüzel kişiliğidir.


2) Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amacı
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre faaliyet göstermekte olan İstanbul Ticaret
Üniversitesi, bu faaliyeti gösterirken mevzuat, işin doğası, adet ve teamüller gereği,
faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmek amacıyla kişisel verileri işlemektedir. Başta
eğitim öğretim faaliyetleri, sportif ve kültürel faaliyetler olmak üzere Üniversitenin
faaliyetlerinin sürdürülebilmesi, bu faaliyetlerin takibinin yapılması, kanunen elde
edilmesi gereken bilgilerin toplanması ve faaliyetlere uygun bir şekilde kullanılması
amacıyla Üniversitenin idari ve akademik birimleri öğrencilerin, idari ve akademik
çalışanların, ziyaretçilerin kişisel verilerini 6698 Sayılı KVKK’nın 5 ve 6. Maddelerine
uygun bir şekilde işlemektedir.
Kişisel verilerin işlenmesinin temel amacı, ilgili kişilerin Üniversitenin sunduğu
hizmetlerden en iyi şekilde yararlanabilmesi, Üniversitenin strateji ve hedeflerinin
belirlenebilmesi ve uygulanması, Üniversitenin insan kaynakları politikalarının
yürütülebilmesi ve en nihayetinde Üniversite ile ilişiği olan bireylere ait hakların hukuka
uygun bir şekilde korunmasının sağlanmasıdır.


3) Kişisel Verilerin Aktarılması
Toplanan kişisel veriler, ilgili kişilerin Üniversitenin sunduğu hizmetlerden en iyi şekilde
yararlanabilmesi, Üniversitenin strateji ve hedeflerinin belirlenebilmesi ve
uygulanması, Üniversitenin insan kaynakları politikalarının yürütülebilmesi ve en
nihayetinde Üniversite ile ilişiği olan bireylerin haklarının hukuka uygun bir şekilde
korunması amacıyla Üniversite’nin iş ortaklarına, iştiraklerine, kanunen yetkili kamu
kurumları ve özel kişiler ile diğer kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


4) Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Yukarıda belirtilen amaçlar ve ilkeler doğrultusunda üniversite hizmetlerinin
sunulabilmesi ve bu kapsamda Üniversitenin sözleşme, yasa ve teamülden doğan
sorumluluklarını doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile kişisel veriler, her türlü
sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda hukuka uygun bir şekilde edinilir. İşbu hukuki
sebep ve hukuka uygun amaçla toplanan kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve
6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu
Aydınlatma Metni’ nin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve
aktarılabilmektedir.


5) Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kanunun ilgili hükmüne göre herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Kişisel veri sahipleri olarak herkesin haklarına ilişkin taleplerini, kanunun öngördüğü
aşağıda belirtilen yollarla Üniversiteye iletmesi durumunda, KVKK Madde 13’e göre
Üniversite, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde
ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi
hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunu tarafından belirlenen tarifedeki ücret
alınabilir.


Kişisel veri sahibi, KVKK’da düzenlenen ve işbu metinde gösterilen ilgili taleplerini yazılı
olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri Üniversitemize iletebilecektir.
İlgili kişisel veri sahibi yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için kimliğini tespit edici
gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanunu’n 11. maddesinde belirtilen haklarından
kullanmayı talep ettiği hakkına yönelik açıklamaları içeren talebini; yazılı ve imzalı
olarak ‘İstanbul Ticaret Üniversitesi, Örnektepe Mahallesi, İmrahor Caddesi No:88/2
Beyoğlu/ İstanbul’ adresine kimliğini tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir,
noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir.

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM